Selecteer een pagina

School & Teams & Ouders

Professionele leergemeenschappen

Samen leren, onderzoeken en ontwikkelen

‘Het is belangrijk dat leerkrachten in een sfeer van vertrouwen de juiste vragen kunnen stellen, dat de schoolleiding ervoor zorgt dat de school als geheel zich ontwikkelt, dat de verbinding tussen mensen en organisatie verbetert en – vooral – dat de schoolleiders organiseren dat tijdens het werk samen wordt geleerd. Kortom, dat het vermogen om te leren op en tussen alle lagen wordt vergroot.’ Dat zegt Michael Fullan De Schoolleider, strategieen die het verschil maken.

Veel scholen reageren snel op gebeurtenissen en incidenten. Vaak is het ook nodig om direct te handelen. Maar voor meer complexe vraagstukken is samen onderzoeken, leren en ontwikkelen een betere manier om een duurzame oplossing te vinden.

Een school die functioneert als een professionele leergemeenschap, waar leerkrachten samen praktijkgericht actieonderzoek doen en waar gewerkt wordt vanuit een collectieve ambitie, is in staat zich als geheel te ontwikkelen. Leraren op zo’n school ervaren eigenaarschap, ontwikkelen een onderzoekende houding en dragen bij aan een open en lerende cultuur.

Samen leren, onderzoeken en ontwikkelen en als professionals praktijkgericht actieonderzoek doen kan in leergemeenschappen, leergangen of andere vormen waar een groep mensen langere tijd met en van elkaar wil leren. Een bijzondere vorm van leergemeenschappen is het werken in een kwaliteitskring, gekoppeld aan collegiale visitaties.

Maatschap Onderwijs heeft veel ervaring in het begeleiden van onderzoek van professionals en van leergemeenschappen. Wij helpen u graag bij het kiezen van de juiste vorm en het realiseren hiervan.

Hank Beermann, Maartje Reitsma

Visietrajecten

Teamtrajecten gericht op groei, communicatie en betrokkenheid


Een stapsgewijze aanpak, gericht op verbetering, communicatie en groei. Dat is het visietraject van Maatschap Onderwijs en Astrid Echteld voor teams van basisscholen.

modelvisietrajectenEen visietraject bestaat uit vier bijeenkomsten met het hele team. We starten meestal met een herijking van de visie, op basis van het volgende model:

Daarbij komen de volgende vragen aan de orde:

 • Werken aan een toekomstbestendige visie: Waar staan we als school voor? Weet iedereen waar we naartoe willen als school?
 • Wie zijn wij? Wat willen wij verstaan onder professioneel gedrag ?
 • Welk commitment mag van iedere medewerker verwacht worden?
 • Welke grenzen stellen wij aan het gedrag van collega’s, ouders en leerlingen ?
 • Hoe gaan wij om met de opbrengsten van ons onderwijs ?
 • Hoe ziet het organogram van onze school eruit? Wat houdt dat in voor het gewenst gedrag in sturen en aangestuurd worden?

Na het traject kunnen teamleden zich verbinden aan de doelen en de resultaten van het onderwijs op de school. Ook heeft de schoolleiding tools gekregen om de eigen aansturende en begeleidende verantwoordelijkheden te versterken.

Bij de voorbereiding van een visietraject worden zowel de directie als de teamleden betrokken.

Hank Beermann en Astrid Echteld

Collegiale visitatie

Complete begeleiding van collegiale visitaties in het primair onderwijs

Maatschap Onderwijs heeft veel ervaring in het begeleiden van collegiale visitaties in het primair onderwijs.
Wij ondersteunen de visitaties van het begin tot het eind. Dit omvat:

 • het voortraject (schrijven van een zelfevaluatie);
 • concretiseren van een visitatievraag;
 • ondersteunen van de visitatiecommissie zelf;
 • bijwonen van de visitatie;
 • schrijven van het visitatieverslag op basis van de door de visitatiecommissie verzamelde gegevens;
 • terugkoppeling naar directies en/of teams.

Een kwaliteitssysteem kan onderdeel zijn van de zelfevaluaties. Maatschap Onderwijs werkt met de digitale versie van de kwaliteitskaarten van WMK-PO. Onze partner Harrie van der Sanden verzorgt scholing om te leren werken met de digitale versie van deze kwaliteitskaarten. Zijn bureau TeachingIT biedt ook ondersteuning bij het uitzetten van andere vragenlijsten in het kader van kwaliteitsbeleid, als Bardo of Schoolpoort (nieuw).

Hank Beermann, Aleid Schipper en Harrie van der Sanden

Educatief partnerschap

Een goede relatie tussen kinderen, ouders en school

‘It’s not about the parents’, zei oudergoeroe Epstein ooit treffend. De relatie met ouders is geen doel op zich: het gaat om de ontwikkeling van kinderen. Wanneer kinderen, ouders en school een goede relatie hebben, draagt dit bij aan het welbevinden van het kind en aan zijn of haar leerprestatie, motivatie, zelfbeeld en zelfwaardering.

Kinderen, ouders én professionals kunnen daarnaast samen een bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling. Het is voor een school een kunst om dat partnerschap samen met ouders én leerlingen echt vorm te geven.

Maatschap Onderwijs helpt om te werken aan dit educatief partnerschap. Door het begeleiden van (visie)bijeenkomsten of het organiseren van leren en ontwikkelen in een leergang. Of door in een leergemeenschap leerlingen, ouders en professionals te helpen samen aan de slag te gaan.

Maartje Reitsma

Communicatie met ouders

Contact gaat voor het contract

Ouders beschikken over veel waardevolle informatie over hun kind. Een goede relatie met ouders is nodig om die informatie in te kunnen zetten bij het leerproces.

Maatschap Onderwijs en Joeroké ondersteunen scholen in het primair en speciaal onderwijs bij het verbeteren van hun communicatie met ouders. Centraal staat reflectie op de onzichtbare factoren die van invloed zijn op het opbouwen en in standhouden van een werkbare relatie tussen school en ouders.

Afhankelijk van de vraag van de school verzorgen zij:

 • studiedagen ‘de dynamische driehoek’;
 • trainingen communicatieve vaardigheden i.s.m. trainingsacteurs;
 • school overstijgende workshops (complexe gesprekken met ouders).

Astrid Echteld en Hank Beermann