Selecteer een pagina

School & Schoolbesturen

Coaching op rolzuiver gedrag

Ondersteuning bij heroriëntatie op de verhouding tussen bestuur en management

Modern onderwijsbeleid vergt professionele aansturing. Dat begint bij een scheiding tussen bestuur en toezicht, met een heldere verdeling tussen het ´hoe´ enerzijds en het ´wat en dat´ anderzijds.

Maatschap Onderwijs heeft veel ervaring met het ondersteunen en invoeren van de heroriëntatie op de verhouding tussen bestuur en management. Kenmerkend voor onze aanpak is de coaching van toezichthouders, bestuurder(s) en schoolmanagement in hun nieuwe rol en taakuitoefening. Maatschap Onderwijs werkt o.a. met het Policy Governance model van Carver. Met een aan ons gelieerde jurist kan het volledige traject tot en met de statutenwijziging verzorgd worden.

Kleine(re) besturen en eenpitters helpt Maatschap Onderwijs door hen als ‘critical friend’ te coachen op de scheiding tussen het (dagelijks) bestuur en het toezicht op het bestuur.

Hank Beermann

Bestuurlijke samenwerking en scholenfusie

Begeleiding van het volledige traject, inclusief fusie-effectrapportage

Als gevolg van krimp en maatregelen op financieel en personeel gebied kan de onderwijskwaliteit in het geding komen. Tot op zekere hoogte kunnen schoolbesturen hun scholen ‘lean and mean’ inrichten, maar dat heeft z’n grenzen. Als u daar tegenaan loopt is het zinvol om met elkaar in de regio alternatieven te verkennen. Schoolbesturen kunnen besluiten om samen te werken in de vorm van een coöperatie, federatie of met elkaar te fuseren. Schoolbesturen kunnen ook kiezen voor een bestuurlijke verbinding met naschoolse opvang, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Een van de mogelijkheden is het vormen van een Integraal Kind Centrum (IKC).


Scholenfusie

Maatschap Onderwijs begeleidt scholenfusies in zowel het primair en speciaal onderwijs. Deze ondersteuning bestaat uit procesbegeleiding, (inhoudelijke) begeleiding van werkgroepen en het opstellen van een fusie-effectrapportage.

Hank Beermann en Aleid Schipper


Bestuurlijke fusie

Maatschap Onderwijs kan een bestuurlijke fusie ondersteunen door het opstellen van een wenselijkheidsonderzoek en een haalbaarheidsonderzoek. We voorzien in een volledige trajectbegeleiding, inclusief het opstellen van een fusie-effectrapportage. Voor de financiën en de bedrijfsvoering werkt Maatschap Onderwijs bij voorkeur samen met Infinite Financieel BV.

Hank Beermann, Aleid Schipper en Jan Looijse (Infinite Financieel)

Lerende netwerken voor besturen (PO-Raad)

Expertise en organisatie van bijeenkomsten op door besturen te bepalen thema’s…

Maatschap Onderwijs ondersteunt lerende netwerken van besturen voor en namens de PO-Raad. Besturen bepalen zelf de inhoud. Vaak zijn dat thema’s op het gebied van educational governance. Maatschap Onderwijs levert de expertise en organiseert de bijeenkomsten op een door de besturen te bepalen locatie binnen hun eigen regio. Meer informatie over (lerende) netwerken en aanmelden vindt u via de website van de PO-Raad.

Hank Beermann