Selecteer een pagina

School & Leiderschap

Professionele leergemeenschappen

Samen leren, onderzoeken en ontwikkelen ‘Het is belangrijk dat leerkrachten in een sfeer van vertrouwen de juiste vragen kunnen stellen, dat de schoolleiding ervoor zorgt dat de school als geheel zich ontwikkelt, dat de verbinding tussen mensen en organisatie verbetert en – vooral – dat de schoolleiders organiseren dat tijdens het werk samen wordt geleerd. Kortom, dat het vermogen om te leren op en tussen alle lagen wordt vergroot.’ Dat zegt Michael Fullan in zijn boek “De Schoolleider, strategieën die het verschil maken”. Veel scholen reageren snel op gebeurtenissen en incidenten. Vaak is het ook nodig om direct te handelen. Maar voor meer complexe vraagstukken is samen onderzoeken, leren en ontwikkelen een betere manier om een duurzame oplossing te vinden. Een school die functioneert als een professionele leergemeenschap, waar leerkrachten samen praktijkgericht actieonderzoek doen en waar gewerkt wordt vanuit een collectieve ambitie, is in staat zich als geheel te ontwikkelen. Leraren op zo’n school ervaren eigenaarschap, ontwikkelen een onderzoekende houding en dragen bij aan een open en lerende cultuur. Samen leren, onderzoeken en ontwikkelen en als professionals praktijkgericht actieonderzoek doen kan in leergemeenschappen, leergangen of andere vormen waar een groep mensen langere tijd met en van elkaar wil leren. Een bijzondere vorm van leergemeenschappen is het werken in een kwaliteitskring, gekoppeld aan collegiale visitaties. Maatschap Onderwijs heeft veel ervaring in het begeleiden van onderzoek van professionals en van leergemeenschappen. Wij helpen u graag bij het kiezen van de juiste vorm en het realiseren hiervan. Hank Beermann, Maartje Reitsma

Opleiding startende schoolleiders

Eenjarig opleidingstraject voor startende directeuren De komende jaren stromen veel schoolleiders uit. Besturen denken na over hoe hun scholen in de toekomst geleid worden en hoe zij talent in de organisatie een kans kunnen geven om zich te ontwikkelen tot leidinggevende. Vaak ontstaat dan de wens om intern een opleiding op te zetten. Het eenjarig opleidingstraject voor startende directeuren van Maatschap Onderwijs is door het Schoolleidersregister PO gecertificeerd en voldoet aan de beroepsstandaard. Voor dit eenjarig opleidingstraject werkt Maatschap Onderwijs samen met haar partners en ervaren trainers uit haar netwerk. De opzet en werkwijze van de opleiding sluiten aan bij de nieuwste inzichten over leiderschap. Thema’s die aan bod komen zijn persoonlijk leiderschap, personeelsbeleid, leiderschap in onderwijs, omgaan met weerstanden, kwaliteitszorg, duurzaamheid en sociale cohesie. Bovendien kunnen door de opdrachtgever specifieke thema’s worden aangedragen. We werken deze thema’s uit voor concrete situaties. De opleiding wordt aangevuld met practica in o.a. communicatie en gespreksvaardigheden, financieel beheer en het interpreteren van data (kwaliteitszorg). Hank Beermann, Astrid Echteld, Maartje Reitsma en anderen

Visietrajecten

Teamtrajecten gericht op groei, communicatie en betrokkenheid
 Een stapsgewijze aanpak, gericht op verbetering, communicatie en groei. Dat is het visietraject van Maatschap Onderwijs en Joeroké voor teams van basisscholen. modelvisietrajectenEen visietraject bestaat uit vier bijeenkomsten met het hele team. We starten meestal met een herijking van de visie op basis van het hier afgebeelde model. Daarbij komen de volgende vragen aan de orde:

 • Werken aan een toekomstbestendige visie: Waar staan we als school voor? Waar willen schoolteam en directie samen naar toe?
 • Wie zijn wij? Wat willen wij verstaan onder professioneel gedrag ?
 • Welk commitment mag van iedere medewerker verwacht worden?
 • Hoe willen we met collega’s, leerlingen en ouders omgaan?
 • Hoe gaan wij om met de opbrengsten van ons onderwijs?
 • Hoe ziet het organogram van onze school eruit? Wat houdt dat in voor het gewenst gedrag in sturen en aangestuurd worden?

Na het traject kunnen teamleden zich verbinden aan de doelen en de resultaten van het onderwijs op de school. Ook heeft de schoolleiding tools gekregen om de eigen aansturende en begeleidende verantwoordelijkheden te versterken. Bij de voorbereiding van een visietraject worden zowel de directie als de teamleden betrokken. Hank Beermann en Astrid Echteld

Collegiale visitatieComplete begeleiding van collegiale visitaties in het primair onderwijs Maatschap Onderwijs heeft veel ervaring in het begeleiden van collegiale visitaties in het primair onderwijs. Wij ondersteunen de visitaties van het begin tot het eind. Dit omvat:

 • het voortraject (schrijven van een zelfevaluatie);
 • concretiseren van een visitatievraag;
 • ondersteunen van de visitatiecommissie zelf;
 • bijwonen van de visitatie;
 • schrijven van het visitatieverslag op basis van de door de visitatiecommissie verzamelde gegevens;
 • terugkoppeling naar directies en/of teams.

Een kwaliteitssysteem kan onderdeel zijn van de zelfevaluaties. Maatschap Onderwijs werkt met de digitale versie van de kwaliteitskaarten van WMK-PO. Onze partner Harrie van der Sanden verzorgt scholing om te leren werken met de digitale versie van deze kwaliteitskaarten. Zijn bureau TeachingIT biedt ook ondersteuning bij het uitzetten van andere vragenlijsten in het kader van kwaliteitsbeleid, als Bardo of Schoolpoort (nieuw). Hank Beermann, Aleid Schipper en Harrie van der Sanden

Personeelsbeleid

Ondersteuning bij het realiseren van integraal personeelsbeleid Scholen hebben formeel wel personeelsbeleid vastgesteld, maar beseffen ook dat daarmee echt integraal personeelsbeleid nog niet is gerealiseerd. Maatschap Onderwijs helpt scholen bij het realiseren van daadwerkelijk integraal personeelsbeleid, bijvoorbeeld door:

 • schoolleiders te trainen in het hanteren van de gesprekkencyclus en het tonen van leiderschap daarin;
 • scholen te ondersteunen bij het opstellen van strategisch beleid, zó dat dit ook teamleden uitdaagt en inspireert;
 • school(organisaties) te coachen in de samenhang mens – doel – proces – resultaat.

Wij zien personeelsbeleid niet als doel op zich, maar vooral als een middel om de kwaliteit van de school te bevorderen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is professioneel eigenaarschap: iedereen is verantwoordelijk voor haar of zijn eigen leren. Hank Beermann

Verzuimbegeleiding voor leidinggevenden

Preventie en verzuimbegeleiding zelf adequaat invullen Bij een hoog ziekteverzuim helpt Maatschap Onderwijs met een analyse van processen binnen het team en knelpunten in de samenwerking of taakbelasting. Wij verzorgen deze verzuimanalyse op verschillende niveaus, zonder risico op belangenverstrengeling. De analyse helpt u:

 • mogelijkheden om het werkklimaat te verbeteren zorgvuldig te onderzoeken en te benutten;
 • signalen serieus te nemen en behoeften van mensen op tijd te peilen;
 • bewust aandacht te gegeven aan verzuimpreventie.

Maatschap Onderwijs verzorgt ook een training voor schoolleiders, die hen leert verzuimbegeleiding en preventie zelf adequaat in te vullen, zodat zij:

 • in staat zijn hun verantwoordelijkheid daadwerkelijk op te pakken;
 • met kennis van regelgeving  evenwicht kunnen creëren tussen het belang van de organisatie en van de werknemer;
 • balans vinden tussen zakelijk en zorgzaam;
 • zich bewust worden van eigen valkuilen en agenda;
 • ook oog houden voor de ‘gezonde’ medewerkers;
 • oplossingsgericht  willen denken.

Ellen de Gelder

School in the mind - tweedaagse werkconferentie voor schoolleiders

Inzicht in (ir)rationeel gedrag op de werkvloer Veel intermenselijke processen doen zich buiten het direct zichtbare voor: Hoe komt het dat leidinggeven aan veranderingen vaak stuit op weerstand? Waarom lukt het sommige teamleden niet om zich te verbinden aan de ontwikkeling van de school? En wat maakt dat op sommige momenten doelen in de school enthousiast en voortvarend worden gerealiseerd? Helaas bestaat er geen panklaar recept voor instant succes. Veranderingen en persoonlijke groei verlopen immers zelden langs de kortste lijn tussen A en B(eter)… Zowel rationele als mogelijke irrationele gedragingen vinden ‘onder de oppervlakte’ hun oorsprong en werking. Voor leidinggevenden en bestuurders die dit intrigeert, irriteert en inspireert, verzorgen Maatschap Onderwijs en Joeroké de tweedaagse workshop School in the mind. In 2016 vindt de werkconferentie plaats op donderdag 16 en vrijdag 17 juni. Download de flyer »