Passend onderwijs

De kern van passend onderwijs is en blijft voor ons de kwaliteit van onderwijzen. De wettelijke opdracht voor de samenwerkingsverbanden heeft weliswaar alleen betrekking op passend onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, maar ‘dat wat goed is voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften is goed voor alle leerlingen’.

Op scholen en in samenwerkingsverbanden wordt hard gewerkt om passend onderwijs vorm en inhoud te geven, door leraren, intern begeleiders, directeuren, bestuurders en ook leerlingen. Er is veel in beweging. Of de beweging voor leerlingen ook de goede kant op gaat, daar zijn de meningen over verdeeld. Wij zien mooie voorbeelden en goede processen, ook in de samenwerking met jeugdzorg en gemeenten.

Schoolondersteuning in de praktijk

Maartje Reitsma werkt vanuit de bedoeling ook direct in de leefwereld. Om samen met de school en schoolondersteuners te kijken, te reflecteren en te werken aan de ondersteuning die geboden wordt. Doen we de goede dingen? En doen we ze goed? Altijd vanuit de bedoeling van de school en het samenwerkingsverband.

Ondersteuningsplan

Eenmaal in de vier jaar heeft het samenwerkingsverband de verplichting om een strategisch beleidsplan op te stellen. Bij het proces om tot een ondersteuningsplan te komen kunnen we o.a. meedenken als critical friend, bijeenkomsten over visievorming begeleiden, tussentijdse evaluatie-onderzoeken uitvoeren, beleidsnotities over een thema opstellen en (delen van) het ondersteuningsplan schrijven.
Een wettelijk onderdeel van het ondersteuningsplan is het zogenaamde terugplaatsingsbeleid.
Maartje Reitsma, partner van Maatschap Onderwijs, heeft hierover samen met Aleid Schipper een handreiking opgesteld met de titel: ‘De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs’. Het is een handreiking met praktijkvoorbeelden, succesfactoren en regelgeving.

Schoolondersteuningsprofiel

Een schoolondersteuningsprofiel is altijd van de school zelf. Maatschap Onderwijs hanteert bij het opstellen van een schoolondersteuningsprofiel dus altijd het uitgangspunt van co-creatie met de school.
Ook samenwerkingsverbanden die voor het schoolondersteuningsprofiel met gedigitaliseerde vragenlijsten data willen verzamelen, kunnen hierbij door Maatschap Onderwijs ondersteund worden.

Extern onderzoek als onderdeel van de kwaliteitscyclus

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs werken allemaal (op hun eigen manier) aan kwaliteitsbeleid. Regelmatig wordt extern onderzoek ingezet, als onderdeel van de beleidscyclus.

Maatschap Onderwijs werkt nauw samen met Infinite Financieel bij het op verzoek van samenwerkingsverbanden passend onderwijs uitvoeren van onderzoek. Wij combineren onderwijsinhoudelijke kennis, kennis van financiën en het verwerken en analyseren van databestanden. Hierdoor kunnen wij integraal onderzoek uitvoeren op een breed terrein van inhoudelijke thema’s.

De vraag van de klant is daarbij leidend. Het kan bijvoorbeeld gaan om een algemene tussentijdse evaluatie of om het onderzoeken van een bepaalde (opvallende) tendens, zoals de toename van het aantal arrangementen en tegelijkertijd de toename van het aantal verwijzingen naar het sbo en so/vso. Het onderzoek kan uit verschillende onderdelen bestaan, zoals literatuur- en documentenonderzoek, data-analyse (dashboard Passend onderwijs, eigen data swv, data DUO) vraaggesprekken met verschillende geledingen uit het samenwerkingsverband en, indien relevant, met externe partners.

Een extern onderzoek kan een waardevolle bijdrage leveren aan de dialoog over de opbrengsten in relatie met de ambitie van het samenwerkingsverband.

Automatiseringsvraagstukken bij passend onderwijs

Veel samenwerkingsverbanden werken met een groeidocument. Koppeling van diverse bestanden, zoals gegevens over de ontwikkeling van een leerling, kan daarbij veel dubbel werk besparen. Maatschap Onderwijs helpt u bij het inrichten van systemen als ESIS, Parnassys en Schoolpoort (nieuw), zodat u gegevens eenvoudig kunt aanleveren en verschillende medewerkers aan één (groei)document kunnen werken.

Aleid Schipper
Maartje Reitsma
Harrie van der Sanden
Rick de Wit

Hieronder vindt u een overzicht van onze expertise en ervaring:

Heeft u een wens of een vraag? Aarzel niet en neem contact met ons op.
Wij hebben of vinden graag een antwoord.