Selecteer een pagina

Passend onderwijs

Realiseren van passend onderwijs

Passend onderwijs realiseren in een regio, voor álle leerlingen. Het is een complex verandertraject, om als samenwerkingsverband de onderwijsbehoeften van leerlingen echt centraal te stellen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Daar komt veel bij kijken. In de eerste plaats de visie op passend onderwijs. Welke ambitie heeft het samenwerkingsverband als het gaat om meer inclusief denken? Voor welke groep leerlingen blijft speciaal onderwijs noodzakelijk? En wat is nodig om dat te realiseren? Daarbij gaat het niet alleen om onderwijsinhoudelijke zaken (pedagogiek en didactiek), maar ook om (school)organisatie, afstemming met gemeenten en jeugdhulp en financiën.

Aleid Schipper is o.a. werkzaam als expert passend onderwijs bij de PO-Raad. Zij heeft veel ervaring met het ondersteunen van samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, zowel in het primair als voortgezet onderwijs. Aleid zet haar expertise graag voor u in.

Opstellen van een ondersteuningsplan

Bij het opstellen van een ondersteuningsplan kunt u de hulp inroepen van Maatschap Onderwijs. Hun advies en ondersteuning bestaan bijvoorbeeld uit:

  • meedenken als ‘critical friend’;
  • begeleiden van bijeenkomsten over visievorming;
  • schrijven van (onderdelen van) het ondersteuningsplan.

Aleid Schipper

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid gaat niet alleen om kwantitatieve gegevens, maar juist ook om de ‘zachtere’, kwalitatieve gegevens. Bij Maatschap Onderwijs bent u aan het juiste adres voor het opzetten en uitwerken van dergelijk compleet kwaliteitsbeleid.

Ook helpt Maatschap Onderwijs scholen bij het uitvoeren van collegiale visitaties. Bijvoorbeeld rond het thema basisondersteuning.

Aleid Schipper, Hank Beermann en Harrie van der Sanden.

Schoolondersteuningsprofiel

Maatschap Onderwijs hanteert bij het opstellen van een schoolondersteuningsprofiel het uitgangspunt dat het profiel van de school zélf is. Een schoolondersteuningsprofiel is dus altijd een co-creatie met de school.

Samenwerkingsverbanden die met gedigitaliseerde vragenlijsten willen werken, kunnen hierbij ondersteund worden door onze partner Harrie van der Sanden.

Aleid Schipper

Inhoudelijke thema’s waaronder terugplaatsingsbeleid

cover Handreiking speciaal gewoonMaatschap Onderwijs denkt mee met samenwerkingsverbanden en scholen over inhoudelijke thema’s, als het arrangeren of het terugplaatsen (overstappen) van leerlingen van het speciaal naar het regulier onderwijs. Daarbij is altijd aandacht voor de consequenties voor leerling, ouders en school.

Aleid Schipper en Maartje Reitsma deden in 2013 in opdracht van OCW onderzoek naar het overstappen van cluster 4 leerlingen naar het regulier onderwijs. Een van de opbrengsten van het onderzoek is de Handreiking met praktijkvoorbeelden, succesfacturen en regelgeving.

Automatiseringsvraagstukken bij passend onderwijs

Veel samenwerkingsverbanden werken met een groeidocument. Het koppelen van diverse bestanden, zoals gegevens over de ontwikkeling van een leerling kan daarbij veel dubbel werk en gedoe besparen. Door een juiste inrichting van systemen als ESIS, Parnassys en Schoolpoort (nieuw) zijn gegevens eenvoudig aan te leveren en kan met verschillende medewerkers aan één (groei)document worden gewerkt.

Harrie van der Sanden

Mediation

Verschil van inzicht of tegenstrijdige belangen kunnen spanningen geven die conflicten tot gevolg hebben. Zo kunnen bij de aanmelding van een leerling of het toekennen van een arrangement school en ouders verschillen van inzicht. Maar ook binnen een samenwerkingsverband of school kan wrijving ontstaan.

Dan is het essentieel om vroegtijdig open met elkaar in gesprek te gaan. Mediation, of een drie-gesprek, kan hiervoor worden ingezet. Daarbij geeft een onafhankelijke, betrokken derde beide partijen ruimte hun visie te verwoorden.

Ellen de Gelder