Leiderschap

Van (toekomstig) schoolleiders mag verwacht worden dat zij niet alleen buiten de kaders denken en soms schurende vragen durven te stellen maar ook koers houden vanuit een gedragen visie die zorgt voor balans tussen autonomie en binding. Kern van leiderschap is dat je essentiële inhoudelijke en organisatorische processen herkent, en daarop stuurt. Effectief leiderschap steunt medewerkers in hun brede ontwikkeling, hun persoonlijke ontwikkeling inbegrepen. Leiderschap begint altijd met de vraag ‘wie ben ik en wat ik wil ik?’ Leiderschap in leren is een continu proces en ontwikkelen, waarbij medewerkers sturing nodig hebben en wel sturing vanuit compassie. Leiderschap is in staat om betekenis te geven aan dat wat er in mensen zit en tussen mensen leeft.

Schoolleidersopleiding toekomstbewust leiderschap, SRPO gecertificeerd

Groot denken en klein doen’, zo zien wij het schoolleiderschap.
Hank Beermann is kerndocent van de gecertificeerde, op vakbekwaamheid gerichte schoolleidersopleiding van Onderwijs Maak Je Samen (OMJS). Inmiddels levert hij als associé een bijdrage aan het opleiden van 48 toekomstige schoolleiders.

De komende tien jaar verlaat meer dan 40 procent van de huidige directeuren het onderwijs. Dit vraagt om een nieuwe generatie schoolleiders, die vanuit een sterk bewustzijn hét verschil willen maken voor de toekomst van het Nederlandse onderwijs. Het vraagt om toekomstbewust leiderschap, dat verder gaat dan het op orde hebben en houden van de schoolorganisatie. Het gaat om het sturen op kwaliteit en het stimuleren van de verdere professionalisering van leraren en team. Het gaat bovendien om het inspelen op maatschappelijke veranderingen en deze met visie vertalen naar de onderwijs- en schoolontwikkeling.

Visionair, meeslepend, vooruitstrevend en toekomstbewust denken van schooldirecteuren vormt de basis voor het concrete handelen om de schoolontwikkeling, in het juiste tempo met de juiste mensen, in een snel veranderende omgeving vorm te geven. Deze opleiding van OMJS is gericht op de toekomstbewuste schoolleider: een coach waar het kan, een manager waar het moet, maar bovenal een leider om succesvolle en impactrijke onderwijsinnovaties in te richten en te borgen in de school.
Kijk voor meer informatie op www.omjs.nl

In het verleden heeft Maatschap Onderwijs meerdere in-service schoolleidersopleidingen verzorgd voor het openbaar onderwijs in Den Haag (De Haagse Scholen) en Gouda (Stichting Klasse). Deze trajecten zijn bij het Schoolleidersregister PO gecertificeerd onder startbekwaam op RADO-niveau.

Hank Beermann

Personeelsbeleid

Maatschap Onderwijs biedt ondersteuning bij het realiseren van ontwikkelingsgericht personeelsbeleid
Wij zien personeelsbeleid vooral als een middel om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is professioneel eigenaarschap: iedereen neemt verantwoordelijkheid voor haar of zijn eigen leren. Op alle scholen is formeel wel personeelsbeleid vastgesteld, maar daarmee is echt integraal personeelsbeleid nog niet gerealiseerd. Maatschap Onderwijs helpt scholen bij het realiseren van daadwerkelijk integraal personeelsbeleid, bijvoorbeeld door:

 • met schoolleiders te onderzoeken welke betekenis leiderschap voor hen heeft en hoe zij dit kunnen inzetten om effectieve relaties met hun teams op te bouwen;
 • schoolleiders te trainen in het hanteren van de gesprekkencyclus;
 • scholen te ondersteunen bij het opstellen van strategisch beleid, zó dat dit ook teamleden uitdaagt en inspireert;
 • school(organisaties) te helpen om persoon, ambities, organisatie, doelen, resultaat in samenhang te zien en het proces daarbij te ondersteunen.

Hank Beermann en Astrid Echteld

Verzuimbegeleiding voor leidinggevenden

Verzuimbegeleiding en preventie zelf adequaat invullen
Maatschap Onderwijs verzorgt een training voor schoolleiders, die hen leert verzuimbegeleiding en preventie zelf adequaat in te vullen. Hierdoor zijn zij:

 • in staat zijn hun verantwoordelijkheid daadwerkelijk op te pakken;
 • met kennis van regelgeving  evenwicht kunnen creëren tussen het belang van de organisatie en van de werknemer;
 • balans vinden tussen zakelijk en zorgzaam;
 • zich bewust worden van eigen valkuilen en agenda;
 • ook oog houden voor de ‘gezonde’ medewerkers;
 • oplossingsgericht willen denken.

Ellen de Gelder

Analyse bij hoog ziekteverzuim

Bij een hoog ziekteverzuim helpt Maatschap Onderwijs met een analyse van processen binnen het team en knelpunten in de samenwerking of taakbelasting. Wij verzorgen deze verzuimanalyse op verschillende niveaus, zonder risico op belangenverstrengeling. De analyse helpt u:

 • mogelijkheden om het werkklimaat te verbeteren zorgvuldig te onderzoeken en te benutten;
 • signalen serieus te nemen en behoeften van mensen op tijd te peilen;
 • bewust aandacht te gegeven aan verzuimpreventie.

Ellen de Gelder

Hieronder vindt u een overzicht van onze expertise en ervaring:

Heeft u een wens of een vraag? Aarzel niet en neem contact met ons op.
Wij hebben of vinden graag een antwoord.