Selecteer een pagina
w

Coaching, counselling en mediation

Coaching

Gecertificeerde coaches voor persoonlijke effectiviteit en groei én (organisatie)ontwikkeling

Coaching staat ten dienste van de persoonlijke groei en effectiviteit van de gecoachte én van de (organisatie)ontwikkeling, liefst in onderlinge samenhang. We richten ons op loopbaanbezinning, leiderschap, persoonlijke groei of effectiviteit. Het ´eigenaarschap´ van een coachingstraject ligt bij de gecoachte. Het gaat om zijn of haar vraag. Confronteren en uitdagen is daarbinnen wel degelijk mogelijk. Door een spiegel voor te houden met respect voor de persoon helpen de coaches van Maatschap Onderwijs de gecoachte in beweging te komen en te groeien.

Een coachingstraject is altijd maatwerk. Maatschap Onderwijs werkt volgens de professionele coachpraxis van vertrouwelijkheid en betrouwbaarheid, met behoud van de specifieke verantwoordelijkheid van coach en gecoachte.

Naast coaching gebruiken we ook begeleide intervisie en supervisie als werkvormen om methodisch in te gaan op persoonlijke leervragen die iemand heeft over zijn of haar werk.

Hank Beermann is gecertificeerd coach, getraind aan de School voor Coaching en RINO Amsterdam.
Astrid Echteld is gecertificeerd coach en counsellor.

Coaching bij dreigend verzuim en re-integratie

Gezamenlijk werken aan een optimaal herstel voor de medewerker binnen de organisatie

Coaching bij dreigend verzuim en re-integratie richt zich zowel op individueel als op organisatieniveau.
In de individuele coaching gaat het om het hervinden van een balans tussen privé en werk. Als mensen het overzicht verliezen, zoeken ze vaak houvast in (oude) patronen. Door coaching durven ze op een andere manier naar zichzelf te kijken en bewust de regie te nemen voor verandering.

Op organisatieniveau is de begeleiding gericht op een optimaal herstelproces van de betrokken medewerker, dat ook haalbaar is binnen de organisatie. Dit vraagt bewustwording van de verschillende belangen en creatief nadenken over mogelijkheden binnen of buiten de organisatie. Maatschap Onderwijs kan u hierbij helpen.

Ellen de Gelder

Teamcoaching

Met acceptatie van het anders zijn van je collega begint groei

Organisaties en hun medewerkers zijn voortdurend in beweging. Collega’s gaan weg, er komen nieuwe mensen bij, de onderwijskundige aanpak, het bestuur, de omgeving en de mensen zelf veranderen. Dat is niet altijd makkelijk. Vaak zijn er genoeg goede mensen in uw organisatie, professionele instrumenten, de beste bedoelingen, en toch…

Als het mensen niet lukt om ‘de goede vragen’ aan elkaar te stellen, kan het in de praktijk behoorlijk wringen. Hoe krijg je als leidinggevende zicht op waar je medewerkers mee worstelen? Hoe kunnen medewerkers hun persoonlijke ambitie verbinden met de organisatiedoelen?

Hank Beermann en Astrid Echteld werken al jaren samen bij teamcoaching. Ze helpen mensen en organisaties om vanuit verwondering naar zaken te kijken en de rijkdom van verschillende invalshoeken te zien. Met acceptatie van het anders zijn van je collega begint groei. Dit is extra waardevol in het onderwijs, waar het ook gaat om het genereren van positieve ervaringen bij kinderen.

Voor Maatschap Onderwijs staan altijd uw mensen en hun werkomgeving centraal. Het gaat erom dat de gekozen structuur gaat werken voor de mensen in de organisatie, in plaats van dat deze hen belemmert.

Uw vraag bepaalt de accenten en de richting van de ondersteuning. Dat betekent: altijd een grondige intake, een zo breed mogelijk gesprek met degenen om wie het gaat, een in samenspraak geformuleerde opdracht en evaluatie tussentijds en achteraf.

U kunt Maatschap Onderwijs ook inzetten bij een crisis, wanneer acute verbetering nodig is.

Hank Beermann en Astrid Echteld

Counselling

Op verhaal komen in een ‘beschermde’ omgeving

Naast intervisie, coaching en supervisie is counselling een waardevolle aanvulling gebleken bij het begeleiden van professionals.

Counselling biedt professionele ondersteuning aan mensen bij wie de balans tussen leven en werk tijdelijk is verstoord; als het leven het werk in de verdrukking brengt en/of als het werk het leven in de verdrukking brengt.

Counsellors werken met gezonde mensen die tijdelijk uit balans zijn. Het uiteindelijke doel is inzicht te geven in de dynamiek in en om hen heen en energie vrij te maken om te komen tot een meer bevredigende manier van leven en werken.

Astrid Echteld

Mediation

Samen een oplossing zoeken die recht doet aan waar het ieder werkelijk om gaat

Bij een (dreigend) conflict voelen mensen zich vastlopen en over en weer niet in staat hun beleving over te brengen bij de ander.

Binnen het onderwijs, intern of tussen ouders en school kunnen verschil van inzichten of tegenstrijdige belangen spanningen geven die conflicten tot gevolg hebben. Het is essentieel om vroegtijdig open met elkaar in gesprek te gaan. Voor ieder mens in welke situatie dan ook, maar vooral bij conflicten, is het belangrijk dat er naar hem of haar geluisterd wordt, dat men zich gehoord voelt en daarmee serieus genomen.

Mensen willen graag zelf oplossen. Wanneer hen dit niet (meer) alleen lukt kan Maatschap Onderwijs als betrokken derde in een mediationproces beide partijen ruimte geven om hun visie te verwoorden.

Mediation vraagt een actieve bijdrage van de deelnemers, om vanuit een bewust worden waar het ieder werkelijk om gaat, op zoek te gaan naar een mogelijke oplossing die daar recht aan doet. Uitgangspunt bij mediation is dat alleen een oplossing die van binnenuit komt op de langere termijn ook werkt.

Ellen de Gelder