Coaching en counselling

Maatschap Onderwijs biedt gecertificeerde en ervaren coaching en counselling

Coaching

Coaching voor persoonlijke effectiviteit en groei én organisatieontwikkeling.
De coaching is gericht op zowel schoolleiders als teamleden.
Astrid Echteld, Ellen de Gelder en Hank Beermann hebben allen een ruime ervaring als (gecertificeerde) coaches.

Coaching bij dreigend verzuim en re-integratie

Gezamenlijk werken aan een optimaal herstel voor de medewerker binnen de organisatie
Coaching bij dreigend verzuim en re-integratie richt zich zowel op individueel als op organisatieniveau. In de individuele coaching gaat het om het hervinden van een balans tussen privé en werk. Als mensen het overzicht verliezen, zoeken ze vaak houvast in (oude) patronen. Door coaching durven ze op een andere manier naar zichzelf te kijken en bewust de regie te nemen voor verandering.
Op organisatieniveau richt de begeleiding zich op een optimaal herstelproces van de betrokken medewerker, dat ook haalbaar is binnen de organisatie. Dit vraagt bewustwording van de verschillende belangen en creatief nadenken over mogelijkheden binnen of buiten de organisatie. Maatschap Onderwijs kan u hierbij helpen.

Ellen de Gelder

Coaching op rolzuiver gedrag

Heroriëntatie op de verhouding tussen bestuur en management en de scheiding bestuur en toezicht
Maatschap Onderwijs heeft veel ervaring met het ondersteunen en invoeren van de heroriëntatie op de verhouding tussen bestuur en management. Kenmerkend voor onze aanpak is de coaching van toezichthouders, bestuurder(s) en schoolmanagement in hun nieuwe rol en taakuitoefening. Maatschap Onderwijs werkt o.a. met het Policy Governance model van Carver. Met een aan ons gelieerde jurist kan het volledige traject tot en met de statutenwijziging verzorgd worden.
Kleine(re) besturen en eenpitters coacht Maatschap Onderwijs als ‘critical friend’ op de scheiding tussen het (dagelijks) bestuur en het toezicht op het bestuur.
De afgelopen jaren heeft Maatschap Onderwijs op dit vlak in opdracht van de PO-Raad tevens ondersteuning geboden aan Lerende Netwerken van besturen en schoolbesturen waar de onderwijsinspectie tekortkomingen heeft geconstateerd.

Hank Beermann

Teamcoaching

We kunnen niet niet communiceren. Het doen en laten van de ene persoon, doet iets met de ander.
Wanneer het mensen niet lukt om elkaar ‘de juiste vragen’ te stellen, krijgen ze doorgaans niet de juiste antwoorden. In de praktijk kan dat behoorlijk wringen. Hoe krijg je als leidinggevende zicht op waar je medewerkers mee worstelen? Hoe kunnen medewerkers hun persoonlijke ambitie verbinden met de organisatiedoelen?

Maatschap Onderwijs helpt mensen en organisaties om de moeilijkheden waar ze mee te maken krijgen aan te pakken, door deze steeds in breder perspectief te plaatsen en vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Op deze wijze krijgt men oog voor de belangen van alle betrokkenen. Wanneer we in staat zijn om rekening te houden met elkaars belangen komen we tot meer bevredigende antwoorden op vraagstukken.

U kunt ons ook inzetten bij een crisis, wanneer acute verbetering nodig is.

Hank Beermann en Astrid Echteld
Astrid Echteld biedt een uitgebreid traject Communicatie voor Schoolleiders aan. Zie ook haar eigen website: www.joeroke.nl

Counselling

Op verhaal komen in een ‘beschermde’ omgeving
Counselling biedt professionele ondersteuning aan mensen bij wie de balans tussen leven en werk tijdelijk is verstoord; als het leven het werk in de verdrukking brengt en/of als het werk het leven in de verdrukking brengt.
Het uiteindelijke doel is inzicht te geven in de dynamiek in en om hen heen en energie vrij te maken om te komen tot een meer bevredigende manier van leven en werken.

Astrid Echteld

Zelf Konfrontatie Methode (ZKM)

Veranderen door je verleden grondig onder de loep te nemen. Je krijgt beter greep op het heden en kunt bewuster keuzes maken voor je toekomst.
De Zelf Konfrontatie Methode (ZKM) is een systematische en intensieve reflectie op je leven en werk. Wat je drijft en belemmert komt naar boven. Je gaat na welke ervaringen een belangrijke rol in je leven hebben gespeeld en hoe deze je relaties, studie, werk, vrije tijd, omgaan met verdriet of problemen, beïnvloeden.
ZKM biedt een wetenschappelijk onderbouwd, systematisch kader waarin jij je ervaringen inbrengt. Dit maakt dat deze methode in veel werkgebieden toepasbaar is. Bij de ZKM word je niet vergeleken met andere personen of een specifieke doelgroep. Het unieke van jou blijft behouden. Het uitgangspunt is dat jij de expert van jouw eigen leven bent.

Hank Beermann is sinds 2019 verbonden aan Praktijk Verdiept, deskundig op het gebied van de ZKM. Zijn kennis van leiderschap in onderwijsorganisaties draagt bij aan het formuleren van een aanbod specifiek gericht op schoolleiders en in afgeleide daarvan ook schoolteams. Op dit moment wordt gewerkt aan een certificering van ZKM bij het Schoolleidersregister.
Zie ook www.praktijkverdiept.nl

Hank Beermann

Hieronder vindt u een overzicht van onze expertise en ervaring:

Heeft u een wens of een vraag? Aarzel niet en neem contact met ons op.
Wij hebben of vinden graag een antwoord.