Aandacht voor kwaliteit

Kwaliteit = met elkaar de goede dingen doen. En de goede dingen goed doen. Dat betekent dat de zorg voor kwaliteit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Op deze manier is kwaliteit elke dag aan de orde, daar heb je het continu met elkaar over. Dat betekent dat niet alleen een schoolleider vragen stelt over de kwaliteit van werken en de ontwikkeling van kinderen, maar dat ook de teamleden onderling elkaar telkens de juiste vragen stellen. Met daarbij focus op de ambities van de school. Op die manier is de goede school van iedereen.

Leergang voor kwaliteitsmedewerkers

Op initiatief van leden van het netwerk kwaliteitsmedewerkers van de PO-Raad heeft Maatschap Onderwijs samen met Onderwijs Maak Je Samen een leergang voor kwaliteitsmedewerkers ontwikkeld. In deze leergang worden de persoonlijke leervragen van de deelnemers verdiepend verkend. Daarbij leggen we een relatie tussen de eigen professionalisering en de ontwikkelingen binnen de bestuurlijke context.

De eerste vier modules van de leergang zijn met name gericht op ‘beleid en kwaliteit’ en de andere vier modules gaan over ‘ontwikkeling en praktijk’. Elke module heeft één studiebijeenkomst (een dag) en wordt ingeleid door een expert. Bij de vierde en achtste bijeenkomst zijn de kwaliteitsmedewerkers zelf de expert voor en met elkaar. Bij twee van de vier bijeenkomsten ‘beleid en kwaliteit’ worden ook de bestuurders uitgenodigd. De kwaliteitsmedewerkers hebben immers een belangrijke adviesfunctie naar het bestuur.

Schematisch ziet de leergang er als volgt uit:

Het enthousiasme voor deze leergang is groot. In 2019 en 2020 worden in totaal drie tranches van deze leergang uitgevoerd.

Aleid Schipper, Hank Beermann en Martine Creemers (Onderwijs Maak Je Samen)

Collegiale visitatie (bestuur, scholen, samenwerkingsverbanden)

Maatschap Onderwijs heeft veel ervaring in het begeleiden van collegiale visitaties, voornamelijk in het primair onderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs en bij samenwerkingsverbanden Passend onderwijs. Collegiale visitatie is een ‘bezoek op verzoek’: de visitatiecommissie werkt op uitnodiging van de te visiteren school. Het is tevens een ‘bezoek met een opdracht’: de visitatiecommissie krijgt een ontwikkel- of leervraag mee waarop de school meer zicht hoopt te krijgen. Het gaat bij collegiale visitatie in onze ogen niet alleen om ontwikkelen en verbeteren, maar ook om leren en beleven. Leren met en van elkaar staat centraal en hierbij is het doen tegelijkertijd het leren.

Maatschap Onderwijs kan de visitaties van het begin tot het eind ondersteunen. Dit omvat:

  • voortraject (schrijven van een zelfevaluatie);
  • concretiseren van een visitatievraag;
  • ondersteunen van de visitatiecommissie zelf;
  • bijwonen van de visitatie;
  • schrijven van het visitatieverslag op basis van de door de visitatiecommissie verzamelde gegevens;
  • terugkoppeling naar directies en/of teams.

Vanzelfsprekend leveren we ook maatwerk. Afhankelijk van de ervaringen en de aanwezige deskundigheid bieden we ondersteuning bij één of meer onderdelen, zoals een training voor de school die wordt gevisiteerd en een training voor de visitatiecommissie.

Een kwaliteitssysteem kan onderdeel zijn van de zelfevaluaties.
Maatschap Onderwijs werkt met de digitale versie van de kwaliteitskaarten van WMK-PO. Partner Harrie van der Sanden verzorgt scholing om te leren werken met deze digitale versie van dezkwaliteitskaarten. Zijn bureau TeachingIT biedt ook ondersteuning bij het uitzetten van andere vragenlijsten in het kader van kwaliteitsbeleid, zoals Bardo of Schoolpoort.

Aleid Schipper, Hank Beermann en Harrie van der Sanden

Hieronder vindt u een overzicht van onze expertise en ervaring:

Heeft u een wens of een vraag? Aarzel niet en neem contact met ons op.
Wij hebben of vinden graag een antwoord.