Selecteer een pagina

Wie

Wie zijn Maatschap Onderwijs

Hank Beermann

Eigenaar Maatschap Onderwijs

Adviseur, procesbegeleider, trainer en gecertificeerd coach »

Specialisme: leiderschap, management, bestuur (o.a. rolopvatting), teamontwikkeling, communicatie en coaching

h.beermann@maatschaponderwijs.nl

tel. 06-20963968
linkedin

Aleid Schipper

Eigenaar Maatschap Onderwijs

Expert passend onderwijs, procesbegeleider en adviseur »

Specialisme: passend onderwijs, kwaliteitsbeleid, lerende organisatie en strategische beleidsvragen

a.schipper@maatschaponderwijs.nl
tel. 06-44170791
linkedin

Partners

Maatschap Onderwijs werkt samen met collega’s met aanvullende kennis en ervaring.

Samen met onze partners dragen we vanuit een breder perspectief en met meer expertise bij aan de ontwikkeling van schoolteams, directeuren en besturen.

 

Graag stellen wij de partners van Maatschap Onderwijs aan u voor:

Werken met wat zich onder de oppervlakte bevindt

Astrid Echteld

Meer dan 25 jaar ervaring als communicatietrainer en procesbegeleider brengt Astrid mee, voor school(organisaties) en andere taakgerichte groepen die de wens hebben effectief met elkaar samen te werken.

Als coach en counselor helpt zij professionals in het nauw om hun moeilijkheden vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Dit houdt in dat zij leren gebeurtenissen vanuit de persoon, de rol en de organisatie te zien en dat zij leren onderzoeken hoe deze drie factoren elkaar invloeden.

Hiermee krijgen zij inzicht in het nu en uitzicht op hun toekomst. Astrid heeft haar expertise opgebouwd in de sectoren onderwijsbegeleiding, het primair en hoger onderwijs en in de sector zorg & welzijn. Thema’s die haar inspireren zijn (persoonlijk) leiderschap, diversiteit, samenwerken en conflicten.

Vanuit haar bureau Joeroké werkt Astrid, behalve met Maatschap Onderwijs, samen met Het ABC, Onderwijsadviseurs voor Amsterdam e.o. en de Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).

www.joeroke.nl

Samenwerkingsbrochure van Hank Beermann en Astrid Echteld: Mensen maken het verschil

Foto van Astrid Echteld

Astrid Echteld – Joeroké

Astrid Echteld
tel: 06 13131667
mail@joeroke.nl

Vragen naar het waarom

Maartje Reitsma

Maartje Reitsma – Vanuit de Bedoeling

Als kind stelde Maartje al vragen over het waarom. Door vragen te stellen, probeert zij achter de bedoeling te komen. Waarom doen we iets en wat willen we bereiken? Maartje gaat eerst terug naar de basis om van daaruit praktisch, origineel en creatief te zoeken naar oplossingen. Dat doet u of zij nooit alleen, dat gebeurt altijd samen!

Haar inhoudelijke aandachtsgebieden zijn:

 • Ouder- en leerlingparticipatie in de school als (waarde)gemeenschap
 • Pedagogisch klimaat, gedrag en sociale veiligheid
 • Terugplaatsing (overstappen) van speciaal naar regulier onderwijs
 • Onderwijsinnovatie en -kanteling
 • Praktijkgericht (actie)onderzoek en de school als lerend collectief

Maartje Reitsma
tel: 06 10331277
maartjereitsma@vanuitdebedoeling.nl

Kennis uit het verleden en vernieuwingen voor de toekomst

Harrie van der Sanden

Harrie is adviseur, procesbegeleider, trainer en ICT-specialist onderwijs. Vanuit zijn bedrijf TeachingiT helpt hij u met:

 • Efficiënte inzet van softwarepakketten in het onderwijs
 • Voorbereiding, training en begeleiding bij het invoeren van software in het onderwijsproces
 • Dossiervorming, administratie, controle en sturen met gegevens
 • Advies over vernieuwingen en ontwikkelingen in ICT

Vrijwel continue zijn er nieuwe ICT-ontwikkelingen en onderwijs-logistieke zaken die aandacht vragen. Harrie biedt hierbij advies, implementatie en begeleiding. Zijn uitgangspunt is het verkleinen van de administratieve last door een efficiënte inzet van software en van de menselijke factor in uw organisatie.

Harrie is enthousiast, begeleidt en motiveert. Qua expertise is hij o.a. thuis in de pakketten ESIS LAS en LIS, Schoolpoort (nieuw in 2015), OSO (Overstap Service Onderwijs), SCOL 2015 (Sociale Competentie en Observatie Lijst), Parnassys, Magister, Zermelo (roosteren), Basispoort (koppelingen), Onderwijs Transparant (OT), Burgerschap meten, Eén Aanmeldleeftijd, Bardo en WMK (kwaliteitskaarten).

www.teachingit.nl

Foto van Harrie van der Sanden

Harrie van der Sanden – TeachingiT

Harrie van der Sanden
tel: 06 11750893
info@teachingit.nl

Snel en transparant naar beter resultaat

Astrid van de Kerkhof

Astrid van de Kerkhof – Zint, communicatiedieverbindt.

Astrid helpt besturen, directies, teams en stakeholders om gezamenlijk hun strategie in kaart te brengen, te prioriteren en uit te werken. En om plannen en projecten te realiseren. Op tijd, binnen budget, gedragen en transparant. Van kinderopvang en primair onderwijs tot hbo en wetenschap.

Astrid beschikt over meer dan 15 jaar ervaring als communicatieadviseur in (landelijke) onderwijsprojecten en over actuele kennis en training op het gebied van communicatie en agile scrum projectmanagement.

Astrid is een ervaren Master Reflectieve Communicatie Scrum en pleitbezorger van deze methode voor het verbeteren van organisatie- en communicatieprocessen in het onderwijs. Zij is initiator van Scrum 4 Education en vriend van eduScrum.

www.zintcommunicatie.nl

Astrid van de Kerkhof
tel: 06 22232432
astrid@zintcommunicatie.nl

Samen vlottrekken wat vast loopt

Ellen de Gelder

Ellen’s kracht is vertrouwen uitstralen in en naar mensen, zodat zij zich gezien en gehoord voelen. Ellen legt haar waarneming terug in gerichte vragen, waardoor mensen naar zichzelf durven kijken, zich bewust worden van patronen en de regie nemen voor verandering. Ellen is gespecialiseerd in:

 • Coaching bij dreigend verzuim en re-integratie:
  • een persoonlijk traject, waarbij mensen balans hervinden binnen privé en werk
  • een traject op organisatieniveau, waarbij we gezamenlijk een haalbaar en optimaal herstelproces tot stand brengen.
 • Mediation of, in een eerder stadium bij het risico op conflict, een drie-gesprek
 • Training verzuimbegeleiding voor leidinggevenden
  • met kennis van regelgeving
  • evenwicht creërend tussen het belang van de organisatie en dat van de werknemer

  www.ellendegelder.nl

Ellen de Gelder – ew Procesbegeleiding

Ellen de Gelder
tel: 06 23654409
info@ellendegelder.nl

Financiën en bedrijfsvoering

Infinite Financieel

Jan Looise en Rick de Wit – Infinite financieel

Infinite Financieel is gespecialiseerd in advisering over bedrijfsvoering en financieel management in onderwijsorganisaties. Infinite Financieel levert (parttime en interim) controllers en beantwoordt consultancyvragen over onder meer risicomanagement, planning & control en administratieve organisatie. Ook helpt Infinite Financieel schoolbesturen in het po en vo en samenwerkingsverbanden passend onderwijs met o.a. meerjarenbegrotingen en financiële rapportages. Maatschap Onderwijs werkt vooral samen met de Infinite Financieel adviseurs Jan Looise en Rick de Wit.

Jan Looise is senior adviseur. Hij helpt schoolbesturen bij het verbeteren van de planning & control cyclus en maakt risicoanalyses. Daarmee ondersteunt hij Maatschap Onderwijs bij bestuurlijke fusietrajecten en haalbaarheidsonderzoeken.

Rick de Wit is senior adviseur en adjunct directeur van Infinite Financieel en toonaangevend adviseur voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het po en vo. En hij adviseert schoolbesturen over strategische en beleidsmatige vragen op het terrein van financiën en bedrijfsvoering. Maatschap Onderwijs werkt samen met Rick bij de ondersteuning van samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

www.infinitebv.nl

Infinite Financieel BV
tel: 085-8769437
info@infinitebv.nl

Hank Beermann

Hank Beermann

Adviseur, procesbegeleider, trainer en gecertificeerd coach

Aleid Schipper

Aleid Schipper

Expert passend onderwijs, procesbegeleider en adviseur

Partners

Wij werken samen met collega’s met aanvullende kennis en ervaring